วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2552

ผลการเรียนสัปดาห์ที่ 16

* ไม่มีการเรียนการสอน

ผลการเรียนสัปดาห์ที่ 15

ฝึกทักษะการสังเคราะห์ข้อมูลด้วยแผนภูมิ แผนภาพ แผนสถิติ

ผลการเรียนสัปดาห์ที่ 14

ฝึกทักษะสังเคราะห์ข้อมูลด้วยหลัก 5 w 1 H

ผลการเรียนสัปดาห์ที่ 13

การนำเสนอผลการสืบค้นข้อมูลคุณภาพจากสื่อเสียงผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2552

ผลการเรียนสัปดาห์ที่ 12

การนำเสนอผลการสืบค้นข้อมูลคุณภาพจากสื่อเสียงผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการเรียนสัปดาห์ที่ 11

ฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูล

และประเมินสารสนเทศจากสื่อเสียงผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2552

ผลการเรียนสัปดาห์ที่ 10

***สอบกลางภาคเรียน****